Wycho­dząc naprze­ciw bez­oso­bo­wym przy­chod­niom i gabi­ne­tom, które przedmio­towo trak­tują pacjen­tów oraz ofe­rują kolejne zabiegi a nie realną pomoc taką jak ulga w bólu czy poprawa funk­cjo­no­wa­nia, pro­po­nuję Pań­stwu tera­pię w znacz­nie bar­dziej kom­for­to­wych, intym­nych warun­kach, gdzie do każ­dego pacjenta mogę pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie.

Ofe­ruję fachową dia­gnozę w opar­ciu o doświad­cze­nie oraz testy funk­cjo­nalne, by jak naj­le­piej dobrać wła­ściwy plan lecze­nia, a następ­nie TERAPIĘ wyko­rzy­stu­jąc naj­no­wo­cze­śniej­sze metody w reha­bi­li­ta­cji i fizjo­te­rapi.

Zapra­szam do mojego gabi­netu, gdzie pro­fe­sjo­nalny sprzęt, pasja do zawodu oraz wspólna praca zagwa­ran­tuje powrót do zdro­wia i sportu.